Wpływ wapnowania na środowisko glebowe

Odczyn gleby jest jednym z podstawowych parametrów decydujących o plonowaniu roślin oraz efektywności wykorzystania składników pokarmowych z nawozów. Zbyt kwaśny odczyn gleby skutecznie utrudnia pobieranie przez większość roślin składników pokarmowych. W Polsce aż 70% gruntów zalicza się do gleb kwaśnych.

Na zakwaszenie gleb w Polsce wpływają warunki naturalne oraz działalność człowieka. Z rolniczego punktu widzenia skutki zakwaszenia gleb są niezwykle istotne. Głównie należy do nich:

  • zmniejszenie przyswajalności składników pokarmowych roślin, zwłaszcza fosforu, magnezu oraz molibdenu,
  • zwiększenie ruchliwości składników, które stają się niebezpieczne w większych ilościach, przede wszystkim metali ciężkich i glinu ruchomego.

Nagromadzenie w glebie metali ciężkich, głównie kadmu i ołowiu może doprowadzić do ich nadmiernego stężenia w roślinach, co wyklucza ich przeznaczenie do celów konsumpcyjnych.

Pamiętać należy że nawozy wapniowe mają zupełnie inną rolę do spełnienia niż azotowe, fosforowe czy potasowe. Zadaniem ich jest:

  • zmniejszenie szkodliwego działania kwasowości gleby, a tym samym, toksycznego działania glinu i manganu,
  • poprawę dostępności dla roślin wielu składników pokarmowych,
  • wpływ na rozwój korzystnej mikroflory,
  • polepszenie właściwości fizycznych warstwy ornej gleby.

W wyniku zastosowania odpowiednich dawek wapna możemy nadać glebie odpowiedni odczyn, dostosowany do wymagań różnych gatunków roślin. Oddziaływanie nawozów wapniowych zmienia się w czasie. Kwasowość gleby ulega wyraźnemu obniżeniu w pierwszym roku po zastosowaniu wapna. Przy nawożeniu małymi dawkami minimum kwasowości osiąga się w drugim lub trzecim roku po zastosowaniu zabiegu. Natomiast dawki małe, do 0,5 t CaC03/ha, zastosowane jednorazowo nie wywołują większych zmian w glebie. Mogą przyczynić się do efektywnych zmian tylko wówczas, gdy są stosowane kilkakrotnie w niewielkich odstępach czasu, albo gdy są wymieszane nie z całą warstwą orną, ale tylko z częścią gleby, która dla rośliny jest najważniejsza. Działanie wapna nie ogranicza się tylko do warstwy ornej, ale stopniowo działa na warstwy głębsze.

Podsumowując wapnowanie oraz utrzymywanie odpowiedniego pH jest konieczne w celu utrzymania aktywności biologicznej podłoża i dobrej przyswajalności składników pokarmowych przez rośliny do czego służy wapno nawozowe JuraPol. Efektem jego stosowania jest znaczny wzrost jakości i ilości plonu. Oferowane przez nas wapno przeznaczone jest do odkwaszania wszelkich rodzajów gleb. Ponadto granulacja znacznie ułatwia rozsiew ograniczając pylenie w trakcie aplikacji.